Інформаційні технології у малому бізнесі

Інформаційні технології у малому бізнесі

Інформаційні технології у малому бізнесі

В даній статті розглянуто загальні питання щодо можливості використання інформаційних технологій у малому бізнесі. Джерелами для написання статі слугували наступне джерело:

Янчук Т. В. Економічний механізм впровадження інформаційних технологій на підприємствах малого та середнього бізнесу: Дис. к-та наук. Х., 2015

За умов трансформації економічних відносин ефективне використання інформаційних технологій (ІТ) стає одним із найважливіших чинників виживання підприємств. На висококонкурентному ринку впровадження ІТ сприяє підвищенню рівня рентабельності сучасного підприємства, що значною мірою впливає на покращення розвитку малого та середнього бізнесу в цілому.

У ринкових умовах розвиток і ефективне ведення бізнесу в Україні стає неможливим без впровадження сучасних інформаційних технологій, які забезпечують інтеграцію і зв’язок підприємств із зовнішнім середовищем, покращують якість послуг, передачу великого обсягу інформації, збільшення швидкості обслуговування і ефективність діяльності, можливість враховувати потреби кожного індивідуального клієнта. Впровадження інформаційних технологій на підприємствах об’єктивно викликає зміну в роботі і взаємодію всіх структурних підрозділів, що потребує розробки детального регламенту, а також навчання у всіх підрозділах. Складність впровадження інформаційних технологій пропорційна масштабу підприємства та рівню розвитку виробничих і фінансових зв’язків.

Підприємства малого і середнього бізнесу – досить специфічний об’єкт управління. До їх особливостей відносяться невеликий масштаб діяльності, її мобільність, відносно невеликий середньостатистичний термін існування, слабка стійкість щодо впливу зовнішнього середовища, відносно високий ступінь ризику.

Удосконаленню інформаційного забезпечення системи управління фінансами сприяють досягнення в області комп’ютеризації. Персональні ЕОМ широко застосовуються в інформаційних процесах як на самому підприємстві, так і між підприємством та зовнішнім середовищем. Комп’ютери значно підвищили обсяг інформації і її якість, скоротили час на передачу. Сьогодні інформація перетворилась на один з основних ресурсів зростання продуктивності праці

Ефективне управління як складне комплексне завдання, потребує оптимальної взаємодії різного роду ресурсів. Враховуючи сучасні тенденції розвитку економіки, інформаційні ресурси відіграють ключову роль у діяльності будь-якого суб’єкта ринкової економіки, забезпечуючи автоматизацію бізнес-процесів підприємства та більш чітке і гнучке управління

З початком трансформаційних процесів в економіці, пов’язаних з комп’ютеризацією та інтернетизацією суспільства, інформаційні системи стають все більш доступними та характеризуються великим вибором програмних продуктів різної спрямованості

Сучасна інформаційна технологія у сфері діяльності організації дозволяє забезпечити вирішення таких завдань:

– прямий, своєчасний доступ до інформаційного продукту (точна інформація про хід виробничого процесу в просторі та часі);

– ефективна координація внутрішньої діяльності та оперативне розповсюдження різноманітних повідомлень;

– більш ефективна взаємодія із суміжниками щодо технологічних маршрутів за рахунок використання інформованих та наочних засобів відображення та передачі-прийому повідомлень;

– виділення необхідного і неперервного часу для менеджерів всіх ланок на такі високоефективні види діяльності, як аналіз та прийняття рішень за рахунок зменшення часу на здійснення малопродуктивної діяльності;

– використання якісно кращої технології системного аналізу та проектування оперативного управління на нижніх та середніх ланках управління виробництвом;

– постійне поповнення необхідною інформацією;

– своєчасне забезпечення відповідних споживачів достовірними даними;

– збір, реєстрація, обробка та видача даних про стан та результати роботи об’єктів управління для інформування вищих органів управління;

– розподіл інформації між адміністрацією, структурними підрозділами та виконавцями, відповідно до їхньої участі в управлінському процесі.

ІТ допомагають підприємствам малого та середнього бізнесу вирішувати такі завдання:

– пропонувати ефективні методи вирішення економічних завдань;

– сприяти узгодженню економічних зв’язків;

– входити в єдиний інформаційний простір.

Інформатизація у сфері управління економічними процесами має метуу підвищення продуктивності праці працівників за рахунок зниження співвідношення «затрати/обсяги виробництва». Для цього вона вимагає підвищення кваліфікації та професійної грамотності зайнятих управлінською діяльністю фахівців.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *